Kuo a’u lelei mai e fanga kii moa ke tufa he polokalama tokoni langalanga o Gita.

Tuesday, May 22nd, 2018

Na’e tau mai e uta moa (day old chicks) mei Nu’usila ‘I he ‘aho Falaite o fakafuofua koe fanga kii moa e 1900. ‘Oku fakataumu’a e moa koeni ke tufa atu ki he kainga e fonua koe tokoni ki he langalanga ngaue he ‘osi e saikolone ko Gita. ‘E tauhi e fanga kii moa ‘i he va’a kihe fanga monumanu ‘i Tokomololo pe ‘i he uike ua pea toki fanongonongo atu leva ‘e he kau ‘ofisa e taimi moe feitu’u e ma’u atu mei ai.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19d1 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19d2 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19d4 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19d5 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19d6 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19db UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19dc UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19dd UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19de UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19e1 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19e6 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19e7


Comments are closed.

HEADLINES

ROYAL AGRICULTURAL SHOW 2018
IMGP5008

The Royal Agricultural, Fisheries, Tourism and Trade show is a national event […]

FULL STORY
Aid for Atata island farmers
atata.3

The Hihifo district officer, Sione Manumanu happily received aid for local farmers […]

FULL STORY
POLICY SETTING FOR IMPROVED LINKAGES BETWEEN AGRICULTURE & FISHERIES AND TOURISM: STRENGTHEN THE LOCAL AGRI-FISH FOOD SECTOR AND PROMOTING AGRI-FISH TOURISM IN TONGA
IMG_0472

The  Minister of Agriculture, Food, Forests and Fisheries, The Honourable Semisi Tauelangi […]

FULL STORY
Four New Tractors and 50 Chainsaws to uplift Tonga Agriculture
IMG_5833

The Minister for MAFFF Hon. Semisi Tauelangi Fakahau received a donation of […]

FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.