Kuo a’u lelei mai e fanga kii moa ke tufa he polokalama tokoni langalanga o Gita.

Tuesday, May 22nd, 2018

Na’e tau mai e uta moa (day old chicks) mei Nu’usila ‘I he ‘aho Falaite o fakafuofua koe fanga kii moa e 1900. ‘Oku fakataumu’a e moa koeni ke tufa atu ki he kainga e fonua koe tokoni ki he langalanga ngaue he ‘osi e saikolone ko Gita. ‘E tauhi e fanga kii moa ‘i he va’a kihe fanga monumanu ‘i Tokomololo pe ‘i he uike ua pea toki fanongonongo atu leva ‘e he kau ‘ofisa e taimi moe feitu’u e ma’u atu mei ai.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19d1 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19d2 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19d4 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19d5 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19d6 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19db UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19dc UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19dd UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19de UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19e1 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19e6 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19e7


Comments are closed.

HEADLINES

Job Vacancies
Government of Tonga
FULL STORY
Project Inception Workshop for FAO Technical Cooperation Project.
7

The honorable Minister for MAFF was honoured to open the inception workshop […]

FULL STORY
MAFF Health and Nutrtition Promotion Program.
10

Joint program by Food Division, MAFF, Health Promotion Unit & MOH. This […]

FULL STORY
Dr.Kami and Mr.Sione Foliaki Overseas Travel 2019
johnn

Dr.Kami and Mr.Sione Foliaki attended the ACIAR end of project HORT: 2010-065 […]

FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.